preskoči na sadržaj

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Login
Tražilica
Kalendar
« Listopad 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 12.3.2021.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U srijedu, 17. ožujka 2021. u 12:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva:

  

1. Ivana Galović

2. Martina Jerković

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/21-01/46, URBROJ: 2178/01-15-21-03-01, od 12.3.2021. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 3. ožujka 2021. godine raspisuje:

 

 

                         N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva, dr.med.- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno u nastavi)

 

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

6. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                         

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                                              Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_____________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 4. siječnja 2021. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

1. Nastavnik Hrvatskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme  (14 sati tjedno u nastavi) – Ina Ćurković, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

2. Nastavnik Hrvatskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme  (4 sata tjedno u nastavi) – Magdalena Marić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije povijesti

3. Nastavnik Matematike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) – Amela Čačulović, magistra inženjerka strojarstva (ugovor na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

 

4. Nastavnik Engleskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme  (2 sata tjedno u nastavi) – Marko Ćosić, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar pedagogije

5. Nastavnik Engleskog jezika- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  (4 sata tjedno u nastavi) do 31.8.2021. godine– Marko Ćosić, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar pedagogije

6. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi)- Nikica Marinić, dr.med.dent.Maja Brestovac, dr.med.dent. Polinčić Matej, dr.med.dent.Mirta Šakić Losert,dr.med.dent.(ugovori do 31.8.2021. godine)

7. Strukovni učitelj medicinske biokemije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)-teorija- Marina Josipović, magistra medicinske biokemije (ugovor do 31.8.2021. godine); Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor  na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

8. Strukovni učitelj medicinske biokemije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)-vježbe-Zoran Ivezić, magistrar medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor do 31.8.2021. godine); Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike( ugovor na neodređeno nepuno radno vrijeme-12 sati)

9. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija-Alma Pipić Kitter, diplomirani inženjer medicinske biokemije (ugovor do 31.8.2021.godine)

10. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi)-vježbe-Ivana Pribudić, medicinsko-laboratorijski inženjer; Vesna Tomičić, medicinsko-laboratorijski inženjer (ugovori do 31.8.2021.godine)

11. Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe- Slavica Agostini, Prvostupnica medicinsko- laboratorijske dijagnostike (ugovor do 31.8.2021.godine)

12. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija- Slavica Agostini, Prvostupnica medicinsko- laboratorijske dijagnostike (ugovor do 31.8.2021.godine)

13. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe-Ivana Mrvelj,medicinsko laboratorijski inženjer (ugovor do 31.8.2021.godine)

14. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

15. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

16. Strukovni učitelj instrumentalne metode - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

17. Strukovni učitelj instrumentalne metode - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe-Iva Majić, magistra kemije (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

18. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija- Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike (ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

19. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)-vježbe- Helena Bogunović, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike 6 sati neodređeno nepuno radno vrjeme; Iva Majić, magistra kemije (9 sati-ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno zbog nestručne zastupljenosti radnice do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 5 mjeseci)

20. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme i Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (19 sati u nastavi tjedno)- Ivana Bešter, magistra sestrinstva, Ružica Arbanas, prvostupnica sestrinstva, Sanja Grubišić, prvostupnica sestrinstva, Željka Stojkov, magistra sestrinstva, Bruno Perković, diplomirani medicinski tehničar (ugovori do 31.8.2021. godine)

21. Nastavnik Kemije - jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno)-Natalija Lutz,magistra edukacije kemije

 

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

 

                                                                                                                                Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

                                    

 

              

                                                                                                         

 

              

                                                                                            _______________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 17. prosinca 2020. godine

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću kandidatkinju:

 

1. Voditelj računovodstva- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme  do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta – Ana Tomić, bacc.oec.

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni

o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

                                    

 

              

                                                                                                       

_________________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 12:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik kemije na neodređeno nepuno radno vrijeme – 2 sata u nastavi:

 

1. Iva Majić

2. Nikolina Nađ

3. Natalija Lutz

4. Suzana Čurić

5. Ivana Terzić

6. Monika Koporčić

7. Marija Jovanović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/273, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

________________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 14:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj Zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme te  Strukovni učitelj Zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme – 19 sati u nastavi:

 

1. Irena Marić

2. Ana Havrlišan

3. Ivona Jagušt

4. Bruno Perković

5. Sanja Grubišić

6. Željka Stojkov

7. Ivana Bešter

8. Ružica Arbanas

9. Valentina Troha

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/272, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_____________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U utorak, 29. prosinca 2020. u 09:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

1. Strukovni učitelj medicinske biokemije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)-teorija

 

- Marina Josipović

 

2. Strukovni učitelj medicinske biokemije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Zoran Ivezić

- Helena Bogunović

- Maja Begović

- Martina Tanjić

 

3. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

- Alma Pipić Kitter

 

4. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Ivana Pribudić

- Vesna Tomičić

- Maja Begović

- Martina Tanjić

 

5. Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Slavica Agostini

- Maja Begović

- Martina Tanjić

 

6. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

- Slavica Agostini

- Maja Begović

- Martina Tanjić

- Nikolina Nađ

 

7. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Ivana Mrvelj

- Maja Begović

- Martina Tanjić

- Nikolina Nađ

 

8. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija

 

- Iva Majić

- Maja Begović

- Martina Tanjić

- Nikolina Nađ

 

9. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Iva Majić

- Maja Begović

- Martina Tanjić

- Nikolina Nađ

 

10. Strukovni učitelj instrumentalne metode - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

- Iva Majić

- Maja Begović

- Martina Tanjić

 

11. Strukovni učitelj instrumentalne metode - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Iva Majić

- Maja Begović

- Martina Tanjić

 

12. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

 

- Helena Bogunović

- Maja Begović

- Martina Tanjić

- Kristijan Pavošević

-Nikolina Nađ

 

13. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

- Iva Majić

- Helena Bogunović

- Maja Begović

- Martina Tanjić

- Kristijan Pavošević

- Nikolina Nađ  

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/271, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 10:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine :

  

1. Maja Brestovac

2. Nikica Marinić

3. Mirta Šakić Losert

4. Matej Polinčić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/268, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

______________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme-2 sata u nastavi :

  

1. Marko Ćosić

2. Matko Marković

 

 • Nastavnik engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme-4 sata u nastavi do 31.8.2021. godine :

 

1. Marko Ćosić

2. Matko Marković

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/269, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 09:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Matematike :

  

1. Amela Čačulović

2. Željko Dujmović

 

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/267, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 18.12.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. u 08:50 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme-14 sati u nastavi :

 

1. Antonija Krnić

2. Thea Stefanie Vukoje

3. Nikolina Grbavac

4. Vanja Vučković

5. Josipa Rugle

6. Ina Ćurković

7. Marija Kševi

8. Ana Žalac

9. Ivana Pranjić

10. Betina Domazet

11. Martina Škegro

12. Sanja Stanić

13. Danijela Kljajić

14. Luka Piletić

  

 

 • Nastavnik hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme-4 sata u nastavi :

1. Antonija Krnić

2. Thea Stefanie Vukoje

3. Magdalena Marić

4. Ana Žalac

5. Marija Kševi

6. Mateja Prgomet

7. Martina Škegro

8. Sanja Stanić

9. Danijela Kljajić

10. Luka Piletić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/270, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 18.12.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 9. prosinca 2020. godine raspisuje:

                                                                                                             

 N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

1. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

2. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (19 sati u nastavi tjedno)

3. Nastavnik Kemije - jedan (1) izvršitelj/ica –neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi tjedno)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19,64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

      6.  elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                      

 

                              Ravnateljica:

                                                                                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 7. prosinca 2020. godine raspisuje:

 

                                                                                 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Nastavnik Hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno u nastavi)

2. Nastavnik Hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)

3. Nastavnik Matematike – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)

4. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno u nastavi)

5. Nastavnik Engleskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) do 31.8.2021. godine

6. Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi)

7. Strukovni učitelj medicinske biokemije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi)-teorija

8. Strukovni učitelj medicinske biokemije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)-vježbe

9. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

10. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno u nastavi)-vježbe

11. Strukovni učitelj imunohematologije i transfuziologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

12. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

13. Strukovni učitelj citološke i histološke tehnike - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

14. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (0,5 sati tjedno u nastavi)-teorija

15. Strukovni učitelj uvod u laboratorijski rad - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (4,5 sati tjedno u nastavi)-vježbe

16. Strukovni učitelj instrumentalne metode - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-teorija

17. Strukovni učitelj instrumentalne metode - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1,5 sat tjedno u nastavi)-vježbe

18. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)-teorija

19. Strukovni učitelj mikrobiologija i parazitologija - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno u nastavi)-vježbe

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

       6.  elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                        

 

                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                                 Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod,  27.11.2020. godine

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na provjeru znanja i sposobnosti  ( pisana provjera znanja-testiranje)

 

U utorak, 08.12.2020. u 10 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se pisana provjera znanja - testiranje s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju na oglas za radno mjesto voditelja računovodstva na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta:

 

1. ANA BATOR SMOLČIĆ

2. VALENTINA BAZINA

3. MARTINA BOŽIĆ

4. TOMISLAV BRODILO

5. IVA ČERKEZ

6. KATARINA GRABAR

7. MARIJA JURIĆ

8. VALENTINA KOLAK

9. INES MAJSTORIĆ

10. RUŽA MALIŠA KITER

11. MATEJ MARAS

12. MARIJANA OREŠIĆ

13. VALENTINA OROZ

14. ANA TOMIĆ

15. DAJANA VRLJIĆ

16. MAJA ZAROŽINSKI

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata:

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20)

2. Statut Srednje medicinske škole

3. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17)

4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)

5.  Pravilnik o proračunskoj računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)

6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskog računovodstvu (NN03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)

7. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)

8. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)

9. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18,01/19, 80/19, 01/20, 74/20)

 

Pisanu provjeru znanja - testiranje provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/232, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.11.2019. godine.

Pisana provjera znanja - testiranje obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni  natječaj.

Po dolasku na pisanu provjeru znanju - testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pisanoj provjeri znanja – testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadno pisane provjere znanja - testiranja, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pisanoj provjeri znanja – testiranju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedene pisane provjere znanja - testiranja povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti pisana provjera znanja - testiranje imati zaštitnu masku.

 

 

 

 

                                                                                                           Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

                                                                                        

______________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 19.11.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 24. studenog 2020. u 10:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Stručni suradnik-Pedagog, jedan (1) izvršitelj/ica – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci

  

1. Slaven Tomić

2. Matea Trifunović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/209, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 17.11.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

Kandidati su prilikom ulaska u školu dužni izmjeriti temperaturu, dezinficirati ruke, te prilikom prolaska kroz prostore škole i u prostoriji u kojoj će se provesti razgovor-intervju imati zaštitnu masku.

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana raspisuje:

 

 

                         N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Voditelj računovodstva- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog  dopusta

 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

-Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).

-Završeni preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski stručni studij ekonomije,

završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno specijalistički diplomski stručni studij- polje ekonomija, ili VŠS ili VSS ekonomske struke stečene prema ranijim propisima.

 

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

5. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se pisana provjera znanja-testiranje, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe pisane provjere znanja-testiranje, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja pisane provjere znanja-testiranje, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Pisana provjera znanja-testiranje neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja-testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                              Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A raspisuje:

                         N A T J E Č A J

za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik- PEDAGOG- jedan (1) izvršitelj/ica stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, na određeno puno radno vrijeme -12 mjeseci

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

      5. elektronički zapis o ravnopravnom statusu (potvrda HZMO-a)

     6. potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se intervju (razgovor), sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ te se smatra da je dostava obavljena svim kandidatima istekom 8 dana od objave.

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

_________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 9. studenog 2020. godine

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 06. studenog 2020. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

1. Nastavnik Povijesti- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  (10 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta – Mihaela Bašić, magistra povijesti i magistra edukacije povijesti

2. Nastavnik Psihologije - jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta – Lana Bušljeta, diplomirani psiholog

3. Nastavnik Sociologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi) – Ivana Seletković, doktor socioloških znanosti

4. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme  - Suzana Odobašić, mag.med.techn.

5. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme – Renata Bolčević, mag.med.techn.

6. Strukovni učitelj iz područja Fizioterapije - jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s rodiljnog dopusta – Sanda Menković, bacc. physioth., Nikolina Buketa, bacc.physioth.

7. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno u nastavi) – Zvonimir Bosnić, dr.med., Katarina Šotola, dr.med., Marina Dujmić, dr.med., Hrvoje Holik, dr.med.

 

Objavljivanjem ove obavijesti  na mrežnim stranicama Srednje medicinske škole smatra se da su kandidati obaviješteni

o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju.

 

 

 

                                                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                                               Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

                                                                                                                                         _____________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

                            

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 10:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Povijesti:

1. Ivana Marijić

2. Aleksandra Koprivčević

3. Martina Škegro

4. Mladen Barać

5. Ana Žalac

6. Mihaela Bašić

7. Filip Benić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/196, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 10:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Psihologije:  

1. Tea Lipovac

2. Lana Bušljeta

3. Tabita Elizabeta Koprivnjak

4. Helena Timko

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/195, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 10:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik/ca Sociologije :  

1. Ivana Seletković

2. Stjepan Aščić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/197, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 15:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva:  

1. Zvonimir Bosnić

2. Marina Dujmić

3. Katarina Šotola

4. Hrvoje Holik

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/201, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj iz područja Fizioterapije :

  

1. Nikolina Buketa

2. Sanda Menković

3. Hrvoje Kampić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/200, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

Slavonski Brod, 27.10.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno puno radno vrijeme :

1. Ana Havrlišan

2. Antonela Mijić

3. Suzana Odobašić

4. Paula Matić

5. Gabriela Birtić

6. Ruža Havrlišan

7. Mia Jelić

8. Karolina Vidović

 

U utorak, 03. studenog 2020. u 08:30 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na određeno puno radno vrijeme: 

1. Ana Havrlišan

2. Antonela Mijić

3. Paula Matić

4. Gabriela Birtić

5. Ruža Havrlišan

6. Elena Mirosavljević

7. Stela Funarić

8. Mia Jelić

9. Renata Bolčević

10. Karolina Vidović

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/198, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine i KLASA: 003-08/20-01/199, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 26.10.2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 98/19 i 64/20), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 13. listopada 2020. godine raspisuje:

 

 

                         N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Nastavnik Povijesti- jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme  (10 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta

2. Nastavnik Psihologije - jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno u nastavi) do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta

3. Nastavnik Sociologije - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)

4. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

5. Strukovni učitelj Zdravstvene njege - jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine

6. Strukovni učitelj iz područja Fizioterapije - jedan (1) izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s rodiljnog dopusta

7. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva- jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno u nastavi)

 

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).

 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma)
 4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

6. elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/  najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:

http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

 

KLASA: 003-08/20-01/116

URBROJ: 2178/01-15-20-03-01

Slavonski Brod, 19.3.2020. godine

 

 

Na temelju upute Ministarstva znanosti i obrazovanja o provedbi postupka imenovanja ravnatelja i zapošljavanje drugih radnika u školskiom ustanovama tijekom obustave izvođenja nastave, ravnateljica Srednje medicinske škole Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.  donosi:

 

                                 ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

1. Obustavlja se natječajni postupak pokrenut raspisivanjem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa od 18.03.2020. godine objavljenog na oglasnoj ploči škole, mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto nastavnik/ca Psihologije na određeno nepuno radno vrijeme (9 sati u nastavi) do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta, 

 

2. Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole smatra se da su prijavljeni kandidati obaviješteni, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

 

 

                                                                                 Ravnateljica

                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

__________________________________________________________________________________________________________________

KLASA: 003-08/1/20-01/115

URBROJ: 2178/01-15-20-03-01

Slavonski Brod, 19.3.2020. godine

 

 

Na temelju upute Ministarstva znanosti i obrazovanja o provedbi postupka imenovanja ravnatelja i zapošljavanje drugih radnika u školskiom ustanovama tijekom obustave izvođenja nastave, ravnateljica Srednje medicinske škole Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.  donosi:

 

                                 ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

1. Obustavlja se natječajni postupak pokrenut raspisivanjem natječaja  za zasnivanje radnog odnosa od 11.03.2020. godine objavljenog na oglasnoj ploči škole, mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto nastavnik/ca Hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad.

 

2. Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole smatra se da su prijavljeni kandidati obaviješteni, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

 

 

                                                                                      Ravnateljica

                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                             

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19), Srednja medicinska škola Slavonski Brod dana 18.ožujka 2020. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Nastavnik/ca psihologije

- na određeno nepuno radno vrijeme – 9 sati u nastavi tjedno do povratka djelatnice s

  roditeljskog dopusta

 

Razina obrazovanja: diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne kompetencije.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi („ Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.). 

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi.

                

Uz  pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj razini obrazovanja (diploma)

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 

    istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

    školi (ne starije od 6 mjeseci),

 - elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima-intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima-intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora s kandidatima-intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima-intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s kandidatima-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

 

U Slavonskom Brodu, 18.03.2020. god.

 

 

 

 

                                                                               Ravnateljica:

                                                                     Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                             

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19), Srednja medicinska škola Slavonski Brod dana 11.ožujka 2020. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Nastavnik Hrvatskog jezika, VSS

- 1. djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice na rad

 

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi („ Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne Novine“ broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18) i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („ Narodne Novine“ broj 1/96, 80/99).

Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi.

                

Uz  pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj razini obrazovanja (diploma)

-  potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći)

-  potvrdu o položenom stručnom ispitu,

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 

    istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

    školi (ne starije od 6 mjeseci),

 - elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

 

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima-intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima-intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora s kandidatima-intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima-intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s kandidatima-intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

 

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

 

U Slavonskom Brodu, 11.03.2020. god.

 

 

 

 

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                 Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 03. ožujka 2020. godine

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za:

 • nastavnik hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme (17 sati nastave tjedno) do 31.kolovoza 2020.,
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno),
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme,
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno),
 • strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme,
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine na neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno),
 • strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i parazitologije i medicinske biokemije na neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat nastave tjedno),
 • strukovni učitelj mikrobiologije i parazitologije na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno),
 • strukovni učitelj laboratorijske hematologije  na neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno),
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja zdravstva na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati nastave tjedno),

 

koji je objavljen dana 22. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole Slavonski Brod i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod,  da je na temelju zapisnika povjerenstva za provedbu razgovora sa kandidatima – intervju  i rang liste kandidata  uz prethodnu suglasnost  Školskog odbora od 28. veljače 2020. godine izabran

 

 • nastavnik hrvatskog jezika - Ina Ćurković, mag. educ. philol. croat.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege – Ivana Bešter, mag.med.techn.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege –Bruno Perković, dipl.med.techn., Željka Stojkov, mag.med.techn.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege –Ružica Arbanas, bacc.med.techn., Sanja Grubišić, bacc.med.techn.
 • strukovni učitelj zdravstvene njege –Ivana Milić, bacc.med.techn.
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine –Maja Brestovac, dr.med.dent., Nikica Marinić, dr.med.dent.
 • strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i parazitologije i medicinske biokemije – Ivana Pribudić, bacc. med. lab.diagn.,  Zlatko Ivančić, bacc. med. lab.diagn., Zoran Ivezić, bacc. med. lab.diagn.
 • strukovni učitelj mikrobiologije i parazitologije-Marijana Valjetić, san.ing.
 • strukovni učitelj laboratorijske hematologije  - Alma Pipić-Kitter, mag. med. biochem., Marina Josipović, mag. med. biochem.
 • strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja zdravstva – Zvonimir Bosnić, dr.med., Renata Čanić, dr.med., Anto Ćosić, dr.med., Katarina Šotola, dr.med

 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

                                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                                   Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

                                    

 

              

                                                                                                        

 

 

                                    

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 10.02.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U utorak, 18. veljače 2020. u 16 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva- na neodređeno nepuno radno vrijeme -

 

1. Anto Ćosić

2. Renata Čanić

 

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine- na neodređeno nepuno radno vrijeme -

 

1. Nikica Marinić

 

 • Strukovni učitelj laboratorijske hematologije, medicinske biokemije i mikrobiologije i parazitologije- na neodređeno nepuno radno vrijeme -

 

1. Zlatko Ivančić

2. Zoran Ivezić

3. Kristina Garić-Opačak

4. Marina Josipović

 

 

U utorak, 18. veljače 2020. u 17 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja zdravstva- na neodređeno nepuno radno vrijeme -

 

1. Zvonimir Bosnić

2. Mirna Šilipetar

3. Katarina Šotola

 

 • Strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine- na neodređeno nepuno radno vrijeme -

 

1. Maja Brestovac

 

 

 

 • Strukovni učitelj laboratorijske hematologije, medicinske biokemije i mikrobiologije i parazitologije- na neodređeno nepuno radno vrijeme  -

 

1. Alma Pipić Kitter

2. Ivana Pribudić

3. Marijana Valjetić

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/45 , URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 03. veljače 2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 07.02.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U petak, 14. veljače 2020. od  13:00 -14:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno puno radno vrijeme, Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi) i  Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sati tjedno u nastavi) :

  

1. Renata Bolčević

2. Nikolina Đukić

3. Ana Havrlišan

4. Antonia Jelavić

5.Mihaela Miletić

6. Ivana Milić

7. Karlo Petošić

 

U petak, 14. veljače 2020. od  14:00 -15:00 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno puno radno vrijeme, Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno u nastavi) i  Strukovni učitelj zdravstvene njege- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 1 sati tjedno u nastavi) :

 

1. Ružica Arbanas

2. Ivana Bešter

3. Sanja Grubišić

4. Bruno Perković

5. Željka Stojkov

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/45, URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 03. veljače 2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

Slavonski Brod, 04.02.2020.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

 

U utorak, 11. veljače 2020. u 10 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • Nastavnik hrvatskog jezika - na određeno nepuno radno vrijeme ( 17 sati tjedno u nastavi) do 31. kolovoza 2020. godine

 

1. Tajana Čengić

2. Ina Ćurković

3. Ines Buntak

4. Nikola Liović

5. Mateja Prgomet

6. Matej Lovrić

7. Andrea Paulić

8. Anamaria Vukašinović

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/20-01/44  , URBROJ: 2178/01-15-20-03-01, od 03. veljače 2020. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.                                                                                              

 

                                                                                                                    Povjerenstvo za provedbu natječaja

________________________________________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 6. rujna 2019. godine

 

 

Obavijest o rezultatima izbora po raspisanom natječaju

 

Izvještavamo Vas da temeljem raspisanog natječaja za izbor polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenog dana 20.8.2019. godine na internetskim stranicama škole i oglasnoj ploči škole, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te nakon provedenog natječajnog postupka, izabrana je kandidatkinja:

 • Ivana Gavrić, mag.iur.

S odabranim kandidatkinjom bit će sklopljen Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Ova objava će biti objavljena na web stranici škole i oglasnoj ploči škole, istekom 8 dana od dana objave, smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima provedenog natječaja

 

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić Bošnjak, prof.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                             

Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1.  Tajnik/ca školske ustanove, 1 izvršitelj/izvršiteljica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno puno radno vrijeme, najduže do 12 mjeseci

UVJETI: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18).

Uz  pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana) u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 

    istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

    školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 - elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

- Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj vodi u  

   evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba duže od 30 dana

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/, te se dostava svim kandidatima smatra obavljena istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.

 

U Slavonskom Brodu, 20.08.2019. godine

                                                                                                                                                                                                     Ravnateljica

                                                                                                                                                                                         Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

U Slavonskom Brodu, 17. lipnja 2019. godine

 

Temeljem raspisanog i provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnika, jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 17. svibnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole Slavonski Brod i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod,  kandidati – sudionici natječaja

 

OBAVJEŠTAVAJU SE O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem uvida u pristiglu natječajnu dokumentaciju, provedenog vrednovanja kandidata i prijedloga ravnateljice, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine, dao je  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Bernardicu Lovaković, dipl.iur.

 

Dostava obavijesti svim kandidatima natječaja o prijemu izabranog kandidata po raspisanom natječaju smatra se obavljenom istekom osmog dana od  objave ove obavijesti na web stranici školske ustanove.

 

 

 

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 

                                 


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

KLASA: 003-08/19-01/244

URBROJ: 2178/01-15-19-03-02

Slavonski Brod,  30.05.2019. godine

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

 

 

POZIV

na provjeru znanja i sposobnosti  ( pisana provjera znanja-testiranje)

 

 

U utorak, 04.06.2019. u 11 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se pisana provjera znanja - testiranje s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na oglas za radno mjesto tajnika/tajnice:

 

1. ĐURĐICA ŽIVIĆ

2. IVANA MAJETIĆ

3. DUNJA BLATANČIĆ

4. KATARINA OPAČAK

5. MATEJ KRNIĆ

6. ANJA OSTOPANJ

7. FABIO MARKOTIĆ

8. BERNARDICA LOVAKOVIĆ

9. IVANA KOŽUL

10. HRVOJE ŠIMIĆ

11. IVAN VUKOVIĆ

12. BEATRIS BAŠIĆ

13. ZRINOSLAV STARČEVIĆ

14. IVANA GAVRIĆ

15. IVANA EVIĆ

16. MARIJA HRGA

17. MAJA RAVLIĆ

18. DUBRAVKA BERAKOVIĆ

19. SILVIJA BILIĆ ŠTAJDUHAR

20. KARLO RUKAVINA

21. IVANA MATIĆ

22. KRISTINA MARIĆ

23. EUGEN JAKOPOVIĆ

24. TIHANA HODŽIĆ

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata:

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18)

2. Zakon o radu ( NN 93/14, 127/17)

3. Statut Srednje medicinske škole

4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17)

5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15)

7. Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09)

8. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

 

 

Pisanu provjeru znanja - testiranje provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/19-01/244, URBROJ: 2178/01-15-19-03-01, od 29.05.2019. godine.

Pisana provjera znanja - testiranje obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, te po potrebi provjeru ostalih vještina vezanih uz obavljanje radnog mjesta za koje je raspisan javni  natječaj.

Po dolasku na pisanu provjeru znanju - testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti pisanoj provjeri znanja – testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadno pisane provjere znanja - testiranja, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi pisanoj provjeri znanja – testiranju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedene pisane provjere znanja - testiranja povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

 

                                                                                                                                                                             Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

_______________________________________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                             

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Srednja medicinska škola, Vatroslava Jagića 3A, Slavonski Brod dana 17. svibnja 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Razina obrazovanja:

 a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
 

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane čl. 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi.

                

Uz  pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana) u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 

    istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

    školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 - elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

S prijavljenim kandidatima obavit će se pisana provjera znanja-testiranje, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod. O datumu i mjestu pisane provjere znanja - testiranja kandidati će biti obaviješteni 5 (pet) dana prije održavanja testiranja putem web stranice škole http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/.

 

Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja-testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj-tajnik“.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/, te se dostava svim kandidatima smatra obavljena istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.

 

U Slavonskom Brodu, 17.5.2019. god.

                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                  Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 05. travnja 2019. godine

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, koji je objavljen dana 01. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole Slavonski Brod i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod,  kandidati – sudionici natječaja

 

OBAVJEŠTAVAJU SE O REZULTATIMA NATJEČAJA

Temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc. med.techn., VŠS:

 

 • na neodređeno puno radno vrijeme – Ana Perić, bacc.med.techn.
 • na određeno nepuno radno vrijeme do 28. lipnja 2019. godine  – Anđelka Matanović, bacc.med.techn.

 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

                                    Ravnateljica:

                                                                                                                                   Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

KLASA: 003-08/19-01/134

URBROJ: 2178/01-15-19-03-02

Slavonski Brod, 13.03.2019.

                             

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  ( usmeni razgovor - intervju)

 

U utorak, 19. ožujka 2019. u 11 sati u Srednjoj medicinskoj školi, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, provest će se razgovor s kandidatima -  intervju na oglas za radno mjesto:

 • strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc.med.techn. - na neodređeno puno radno vrijeme

1. Havrlišan Ana

2. Perić Ana

 • strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc.med.techn. - na određeno nepuno radno vrijeme

 

1. Havrlišan Ana

2. Matanović Anđelka

3. Antonija Radoš

 

Razgovor s kandidatima – intervju provest će povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano rješenjem, KLASA: 003-08/19-01/134  , URBROJ: 2178/01-15-19-03-01, od 11 ožujka 2019. godine.

Razgovor s kandidatima – intervju provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacije rješavanja slučajeva radnog mjesta, praktična provjera znanja ili na drugi prikladan način.

Prilikom razgovora s kandidatom – intervju članovi povjerenstva procjenjuju obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta.

Po dolasku na razgovor – intervju od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti razgovoru – intervju.

Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora – intervjua, bez obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi razgovoru – intervju.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove ovom pozivu bez obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom sukladno članku 10. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod.

Nakon provedenog razgovora – intervju povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te ju dostavlja ravnatelju škole zajedno s zapisnikom o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi povjerenstva.


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                             

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole, Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 

             1. Strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc.med.techn., VŠS

 

              -  1. djelatnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme

              -  1. djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme-21 sat u nastavi do 28.06.2019. godine

 

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane čl. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi,  čl. 37 Zakona o strukovnom obrazovanju te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Probni rad je tri mjeseca.

                

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:

 - životopis

 - domovnicu i rodni list

 - diplomu o stečenoj spremi

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 

    istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

    školi (ne starije od 6 mjeseci),

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom   

   roku),

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku)

 - elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor). O datumu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od dana isteka natječaja putem web stranice škole http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

 

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

Obavijest o prijemu izabranih kandidata bit će objavljena na web stranici škole http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/, te se dostava svim kandidatima smatra obavljena istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.

 

     Ravnateljica:

 

   Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 15. veljače 2019. godine

 

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa, koji je objavljen dana 21. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole Slavonski Brod i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod,  kandidati – sudionici natječaja

 

 

OBAVJEŠTAVAJU SE O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem članka 114. stavak 1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i prijedloga ravnateljice, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, na sjednici održanoj 08. veljače 2019. godine dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:

 

 • Nastavnik Hrvatskog jezika:  na određeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine – Ina Ćurković, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

 

 • Nastavnik Biologije i Kemije: na neodređeno nepuno radno vrijeme -  Jadranka Sučević, diplomirani inženjer biotehnologije

 

 • Strukovni učitelj, bacc. physioth.:
 •  na neodređeno puno radno vrijeme – Sanja Čurković, bacc. pshyioth.
 •  na neodređeno nepuno radno vrijeme – Sanda Menković, bacc. pshyioth.

 

 • Strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc. med.techn.:
 • na određeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine  – Sanja Pitlović, bacc.med.techn.
 • na određeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine  – Ružica Arbanas, bacc.med.techn.

 

 • Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva:
 • dr. med. na neodređeno puno radno vrijeme  – Patricija Raguž, dr. med.

 

 • dr. med. na određeno nepuno radno vrijeme  do 31. kolovoza 2019. godine.

Josip Glavić, dr.med.

Renata Čanić, dr.med.

Ivan Puđa, dr.med.

Mihaela Čondić, dr.med.

Antonija Mišković, dr.med.

 

 • dr. dent.med. na neodređeno nepuno radno vrijeme - Nikica Marinić, dr. dent.med.

 

 • dipl.ing. biokemije na neodređeno nepuno radno vrijeme

Ivana Pribudić, medicinsko-laboratorijski inženjer

Mateja Troha, magistra medicinske biokemije

 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                             

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18.), Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik Hrvatskog jezika, VSS

- 1. djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 14 sati u nastavi do 31.08.2019. godine

 

2. Nastavnik Biologije i kemije, VSS

– 1. djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 16 sati u nastavi

 

3. Strukovni učitelj, bacc.physioth., VŠS

- 1. djelatnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme

- 1. djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 6 sati u nastavi

 

4. Strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc.med.techn., VŠS

-  1. djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati u nastavi do 31.08.2019. godine

-  1. djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati u nastavi do 31.08.2019. godine

 

5. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva, VSS

-  1. dr.med. na neodređeno puno radno vrijeme

-  1. dr.med. na određeno nepuno radno vrijeme -16 sati u nastavi do 31.08.2019. godine

-  1. dr.dent.med. na neodređeno nepuno radno vrijeme – 1 sat u nastavi 

-  1. dipl.ing.biokemije na neodređeno nepuno radno vrijeme-5 sati u nastavi

 

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane čl. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi,  čl. 37 Zakona o strukovnom obrazovanju te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

                

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona       o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom roku),

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku)

 - elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti uz prijavu dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

U Slavonskom Brodu, 21. siječnja 2019. godine


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

Slavonski Brod, 5. listopada 2018. godine

 

Na temelju raspisanog natječaja objavljenog 10. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje medicinske škole Slavonski Brod i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod,  kandidati – sudionici natječaja

 

OBAVJEŠTAVAJU SE O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

 

Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), ravnateljica Srednje medicinske škole donijela je odluku  o izboru  po  raspisanom natječaju za radno mjesto:

 

 • Nastavnika Načela poučavanja  na neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi) - 1 izvršitelj –

Maja Bajuk, magistra pedagogije i magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti

 

 • Nastavnika Engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2019. godine - 1 izvršitelj –

Ines Šprajc, profesorica engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti

 

 • Nastavnika Njemačkog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati u nastavi) - 1 izvršitelj –

Boris Bardak, profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti

 

 • Nastavnika Hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljnog  - 1 izvršitelj –

               Magdalena Marić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije povijesti

 • Nastavnika Etike na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata u nastavi) - 1 izvršitelj –

Ivana Žalac, magistra edukacije filozofije i magistra edukacije povijesti

 

 • Nastavnika Etike na određeno nepuno radno vrijeme (2 sata u nastavi) - 1 izvršitelj –

Ivana Žalac, magistra edukacije filozofije i magistra edukacije povijesti

 

 • Nastavnik Građanskog odgoja na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata u nastavi) – 1 izvršitelj

Dijana Tominović, magistra povijesti

 

 • Nastavnik Sociologije na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat u nastavi) - 1 izvršitelj –

Aleksandar Končar, magistar pedagogije i magistar sociologije

 

 • Stručni učitelj na neodređeno puno radno vrijeme - 3 izvršitelja –

Maja Crnolatac, bacc.med.techn.

Ivana Galović, bacc.med.techn.

Ivana Opačak, bacc.med.techn.

 

 • Stručni učitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog- 1 izvršitelj –

Anđelka Matanović, bacc.med.techn.

 

 • Tajnik na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja - 1 izvršitelj –

Bernardica Lovaković, dipl.iur.

 

 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora kandidata po raspisanom natječaju, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnateljica:

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof.

 


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. Nastavnik Načela poučavanja, VSS

- 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme  - 2 sata u nastavi

 

2. Nastavnik Engleskog jezika, VSS

- 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2019.

 

3. Nastavnik Njemačkog jezika, VSS

- 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 10 sati u nastavi

 

4. Nastavnik Hrvatskog jezika, VSS

- 1. djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s porodiljnog)

 

5. Nastavnik Etike, VSS

 – 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata u nastavi

 – 1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 2 sata u nastavi do 31.8.2019.

 

6. Nastavnik Građanskog odgoja, VSS

 – 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sati u nastavi

 

7. Nastavnik Sociologije, VSS

 – 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 1 sat  u nastavi

 

8. Stručni učitelj, bacc.med.techn., VŠS

- 3 djelatnika/ce na neodređeno puno radno vrijeme

- 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s porodiljnog)

 

 9. Tajnik, VSS/VŠS

 - 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s bolovanja)

 

 

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom   

   roku), osim pod red.br. 9

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku) , osim pod 

   red.br. 9

 

Za sve kandidate obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

UVJETI:  Prema čl. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te  čl. 37 Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

U Slavonskom Brodu, 10. rujna 2018. godine

 


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

 

KLASA: 003-08/18-01/301

URBROJ: 2178/01-15-18-03-01

Slavonski Brod, 07. rujna 2018. godine.

                              

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18.) i čl. 85. Statuta Srednje medicinske škole Slavonski Brod, ravnateljica Srednje medicinske škole Slavonski Brod donosi odluku

 

 

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

 

Poništava se natječaj zbog proceduralne pogreške objavljen dana 06. rujna 2018. godine na oglasnoj ploči i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama  škole i oglasnoj ploči škole istoga dana.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                                      Jelena Jelinić-Bošnjak


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. Nastavnik Načela poučavanja, VSS

- 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme  - 2 sata u nastavi

 

2. Nastavnik Engleskog jezika, VSS

- 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2019.

 

3. Nastavnik Njemačkog jezika, VSS

- 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 10 sati u nastavi

 

4. Nastavnik Hrvatskog jezika, VSS

- 1. djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s porodiljnog)

 

5. Nastavnik Biologije i Kemije, VSS

- 1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 18 sati u nastavi do 31.8.2019.

 

6. Nastavnik Etike, VSS

 – 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata u nastavi

 – 1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 2 sata u nastavi do 31.8.2019.

 

 7. Nastavnik Građanskog odgoja, VSS

 – 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 6 sati u nastavi

 

 8. Nastavnik Sociologije, VSS

 – 1 djelatnik/ca na neodređeno nepuno radno vrijeme – 1 sat  u nastavi

 

9. Stručni učitelj, bacc.med.techn., VŠS

- 3 djelatnika/ce na neodređeno puno radno vrijeme

- 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s porodiljnog)

 

10. Stručni učitelj, bacc.physioth., VŠS

-  1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2019.

-  1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 6 sati u nastavi do 31.8.2019.                     

                            

11. Tajnik, VSS/VŠS

 - 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice s bolovanja)

 

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom   

   roku), osim pod red.br. 11

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku) , osim pod 

   red.br. 11

 

Za sve kandidate obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

UVJETI:  Prema čl. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te  čl. 37 Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

U Slavonskom Brodu, 06. rujna 2018. godine


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 

1.  Nastavnik/ca Hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/izvršiteljica

                                               - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

 

U Slavonskom Brodu , 6.3. 2018.


Prema raspisanom natječaju od 8.-15.2.2018.godine  na sjednici Školskog odbora održanog dana 20.veljače 2018. godine primljeni su slijedeći djelatnici:

Strukovni učitelj  bacc.med.techn:

Crnolatac Maja i Opačak Ivana primljene do 31.8.2018.godine, a Galović Ivana do povratka Kovačević Marine s bolovanja i Mikulić Ines do povratka Mirte Baričević-Suda s bolovanja.

Strukovni učitelj bacc.physioth.

Sanja Čurić i Sanda Menković primljene do 31.8.2018.

 

Vanjski suradnici –skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva do 31.8.2018.

Renata Čanić, Zvonimir Bosnić, Marta Okružnik, Antonio Lozić, Ivana Pribudić, Fran Smaić, Katarina Buneta, Marina Dujmić, Jadranka Jakačić, Sanja Grubišić, Ružica Arbanas, Anita Lakušić, Željka Stojkov, Nikolina Marinić

 

Djelatnici kojima se ugovor produžava do 60 dana do dobivanja suglasnosti za raspisivanje natječaja

Jadranka Sučević, Marko Galić, Aleksandar Končar, Suzana Stjepanović, Marinela Stanić Rusev, Ana Albreht, Ina Ćurković, Ana Vukadin

 

Spremačica

Marina Konjetić


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

 

1. Strukovni učitelj, bacc.physioth., VŠS

  -  1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2018.

-  1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati) do 31.8.2018.                                                                     

                Razina obrazovanja:  bacc. fizioterapije – VŠS

                2. Strukovni učitelj zdravstvene njege, bacc.med.techn.

                -   2 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2018.

-   1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati) do 31.8.2018.

Razina obrazovanja: bacc.sestrinstva- VŠS         

3. Skupina strukovnih predmeta iz područja zdravstva

-    1 dr.med. na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2018.

-     1 dr.med. na određeno nepuno radno vrijeme (16 sati) do 31.8.2018.

-     2 bacc.med.techn. na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2018.

-     1 bacc.med.techn. na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati) do 31.8.2018.

 

Redni broj 1. do 3. obavezan probni rad od 3 mjeseca

 

4. Spremačica

      1 djelatnik/ca na neodređeno puno radno vrijeme

         

Razina obrazovanja: NKV

Obavezan probni rad od 30 dana

 

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom    roku)

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku) 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

U Slavonskom Brodu , 7.veljače 2018.


Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

 

Po natječaju za radno mjesto 

1. Stručni učitelj, bacc.fizioterapije, VŠS – 1 djelatnik/ca na određeno radno vrijeme

 ( 27.12.- 04.1.2018. )

 izabrana je:

MAJA  NERALIĆ, bacc.fizioterapije.

 

Slavonski Brod, 19.1.2018.


Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

1. Stručni učitelj, bacc.fizioterapije, VŠS –     1 djelatnik/ca na određeno radno vrijeme

                                                                                       do 18.svibnja 2018.g.

                                                                                       -puno radno vrijeme

 

                Razina obrazovanja:  bacc. fizioterapije – VŠS

Radno iskustvo: nije važno

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom    roku)

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku) 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

U Slavonskom Brodu , 27. prosinca 2017.g.


Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

 

Po natječaju za radno mjesto 

1. Strukovni učitelj/ca zdravstvene njege, bacc.sestrinstva, VŠS – 2 izvršitelja/ice - na neodređeno puno radno vrijeme

 ( 27.11.- 05.12.2017. )

 izabrane su:

MARTINA JERKOVIĆ, bacc.med.techn.

BLAŽENKA MAJIĆ, bacc.med.techn.

 

Slavonski Brod, 18.12.2017.

 

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

 

Po natječaju za radno mjesto 

1. Nastavnik/ca engleskog jezika, VSS - na određeno nepuno radno vrijeme, 17 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada do povratka na rad djelatnice sa bolovanja

 ( 27.11.- 05.12.2017. ) izabrana je:

INES ŠPRAJC, prof. engl.jezika i književnosti

 

Slavonski Brod, 18.12.2017.

 

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

SLAVONSKI BROD

VATROSLAVA JAGIĆA 3A

 

 KLASA:100-01/17-01/115                                               

 URBROJ: 2178/01-15-17-03-01                                                     

U Slavonskom Brodu, 27. studenog 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje 

N A T J E Č A J

 za radno mjesto

 

 1. Nastavnik/ca engleskog  jezika, VSS -  1 izvršitelj/ica - na određeno nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno

do povrataka djelatnice s bolovanja

2. Strukovni učitelj/ca zdravstvene njege, bacc.sestrinstva, VŠS – 2 izvršitelja/ice - na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:

- utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ), Zakonom o strukovnom obrazovanju ( „Narodne novine“ br. 30/09, 24/10, 22/13), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( „Narodne novine“ br. 1/96, 80/99), te nastavnim planom i programom (strukovnim kurikulumom).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Uz Prijavu kandidati su dužni priložiti:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom  roku)

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku).

 Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za sve kandidate obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole. 

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35 000 Slavonski Brod s naznakom „za natječaj“.

 

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

 

Po natječaju za radno mjesto 

1. Voditelj/voditeljica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme – zamjena

 ( 25.10.- 02.11.2017. ) izabrana je:

Anamarija Vukelić, mag.oec.

20.11.2017.

 

 

 

 

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

1. voditelj/ica  računovodstva– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena

Razina obrazovanja:

 • viša ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera (stručni prvostupnik ekonomije , dipl. ekonomist, mag. ekonomije,)

 Radno iskustvo: nije važno

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis
- presliku domovnice
- presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

 

U Slavonskom Brodu , 25. listopada 2017.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

 

Po natječaju za radno mjesto 

Tajnik/ca škole, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 ( 12.06.- 20.06.2017. ) izabran je:

Ilinko Bosnić, mag.iur,

12.07.2017.

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

1. tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena

Razina obrazovanja:

 a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
 Radno iskustvo: nije važno

Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis
- presliku domovnice
- presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom slati na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

 

U Slavonskom Brodu , 12. lipnja 2017.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35 000 Slavonski Brod

 

 

Po raspisanom natječaju koji je trajao od 24.travnja 2017. do 2.svibnja 2017. primljeni su:

1. Stručni učitelj fizioterapije, VŠS (bacc.fizioterapije)

- na neodređeno, puno radno vrijeme, izabran je: Darko Majski

-na određeno, nepuno radno vrijeme do 31.8.2017.g., izabran je: Ivan Krpan

2. Stručni učitelj bacc. sestrinstva, VŠS (bacc.sestrinstva) izabrani su:

      - na neodređeno, puno radno vrijeme: Marina Bošnjaković, Jasmina Cvančić i Sanela Bureš

      - na određeno, puno radno vrijeme do 31.8.2017.g.: Blaženka Majić, Katarina Hegol

       - zamjena za bolovanje: Ivana Galović

3. Nastavnik Načela poučavanja na neodređeno, nepuno radno vrijeme izabran je: Aleksandar Končar, prof.

      - Etika i Građanski odgoj na određeno, nepuno radno vrijeme do 31.8.2017. g. izabran je:

 Aleksandar Končar, prof.

4. Nastavnik Njemačkog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme do 31.8.2017.g. izabrana je:

Suzana Stjepanović, prof.

5.Skupina strukovnih predmeta u području zdravstva, na određeno radno vrijeme do 31.8.2017.g. izabrani su:

Mirta Alković,  bacc. primaljstva

Sanja Grubišić, bacc.sestrinstva

 Željka Bičanić, bacc.sestrinstva

 Barica Kokanović, dipl.med.techn.

 Ružica Arbanas, bacc. sestrinstva

Renata Čanić, dr.med.

Zvonimir Bosnić, dr.med.

Nevena Janđik, dr.med.

Petra Bitunjac, dr.med.

Tijana Gačić, dr.med.

Ema Hercog, dr.med.

6. Spremačica, na neodređeno, puno radno vrijeme izabrana je: Mirjana Turkalj

 

 

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod,

Vatroslava Jagića 3A

                              

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.) Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. Nastavnik/ca Građanskog odgoja , VSS – 1 djelatnik/ca na određeno radno

     vrijeme, 4 sata nastave tjedno  do 31.kolovoza 2017.g.

 

2. Nastavnik/ca Njemačkog jezika, VSS – 1 djelatnik/ca na određeno radno vrijeme,

    4 sata nastave tjedno do 31.kolovoza 2017.g.

 

3. Nastavnik/ca Etike, VSS – 1 djelatnik/ca na određeno radno vrijeme,

     2 sata nastave tjedno do 31.kolovoza 2017.g.

 

4. Nastavnik/ca Načela poučavanja, VSS – 1 djelatnik/ca na neodređeno radno 

    vrijeme, 2 sata nastave tjedno

 

UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) ), Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN87/08., 86/09., 92/10.) , Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

 

5. Stručni učitelj, bacc.sestrinstva, VŠS  -   3 djelatnika/ce na neodređeno radno vrijeme,

                                                                             -   3 djelatnika/ca na određeno radno vrijeme

                                                                                    do 31.kolovoza 2017.g.

 

6. Stručni učitelj, bacc.primaljstva, VŠS –    1 djelatnik/ca  na određeno radno vrijeme

                                                                                    13 sati nastave tjedno do 31.kolovoza 2017.g.            

7. Stručni učitelj, bacc.fizioterapije, VŠS –   1 djelatnik/ca na neodređeno radno vrijeme

                                                                                     24 sata nastave tjedno

 

                UVJETI: bacc.sestrinstva/primaljstva/fizioterapije – VŠS

                               

8. Strukovni predmeti u području zdravstva, VSS -   2   djelatnik/ce na određeno  radno

         vrijeme do 31.kolovoza 2017.g.

                           UVJETI: dr.med. - VSS

 

9. Spremačica – 1 djelatnik/ca na neodređeno radno vrijeme

                UVJETI: završena osnovna škola

 

 

 

Za sve kandidate obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99), Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN87/08., 86/09., 92/10.), Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

 

Uz Prijavu kandidati su dužni priložiti:

 - životopis

 - domovnicu

 - diplomu o stečenoj spremi

 - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 - potvrdu o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju (ako nema treba položiti u zakonskom    roku)

 - potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako nema treba položiti u zakonskom roku) 

 

Dokumente slati u preslici, jer iste ne vraćamo.

 

Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

 

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja medicinska škola, Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A s naznakom „za natječaj“.

 

______________________________________________

Na natječaj za strukovnog učitelja zdravstvene njege (zamjena za bolovanje) koji je trajao od 22.-29.11.2016.godine primljena je Maja Crnolatac, sveučilišna prvostupnica sestrinstva.

Na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji je trajao od 22.-29.11.2016.godine na radno mjesto tajnika primljena je Ivanka Čukić,stručna prvostupnica javne uprave.
______________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

 raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1.TAJNIK  -  1 kandidat

Uvjeti:  Sveučilišni diplomski studij pravne struke (VSS) ili Stručni studij upravne struke (VŠS)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

životopis, presliku diplome,domovnicu, rodni list, te potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumentaciju slati u preslici, jer  istu ne vraćamo.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Kandidati koji ostvaruju prednost moraju to potkrijepiti svom potrebnom dokumentacijom.

Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.               

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Dokumentaciju za natječaj poslati na adresu:

Srednja medicinska škola,Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

„natječaj za stručno osposobljavanje“

______________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod, V.Jagića 3a

 

                                   raspisuje

                                                           NATJEČAJ

                                               za popunu radnog mjesta

 

1.Stručni učitelj – 1 djelatnik na određeno, puno radno vrijeme

                             zamjena za bolovanje

 

 Uvjeti: bacc. sestrinstva (VŠS), položena pedagoška grupa predmeta (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku),

                  položen stručni ispit (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.107.NN 152/14.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.)

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti::

   Životopis

   Domovnica

   Diploma o stečenoj spremi

         Potvrda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

         Potvrda o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju

         Potvrda o položenom stručnom ispitu

Dokumente slati u preslici jer iste ne vraćamo.

Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 Rezultati natječaja bit će  objavljeni na  web stranici škole.

                 

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja medicinska škola,Slav.Brod, V.Jagića 3A s naznakom „za natječaj“

______________________________________________

Na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, koji je trajao od 21.-28.09.2016.g., izabrani su kandidati za slijedeća radna mjesta:

        
        1. voditelj računovodstva - Nevena Mumić, sveučilišna prvostupnica ekonomije

        2. nastavnik hrvatskog jezika - Ina Ćurković, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

______________________________________________

Na natječaj raspisan 21.09.-28.09.2016.godine za strukovnog učitelja zdravstvene njege (zamjena) primljena je Blaženka Majić, bacc.sestrinstva

a za strukovnog učitelja fizioterapije (zamjena) primljena je Maja Vukmirović, bacc.fizioterapije.
 

______________________________________________

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod, V.Jagića 3A

 

                                   raspisuje

                                                           NATJEČAJ

                                               za popunu radnog mjesta

 

1.Stručni učitelj fizioterapije – 1 djelatnik na određeno, puno radno vrijeme

                             zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: bacc. fizioterapije (VŠS), položena pedagoška grupa predmeta (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku),

                  položen stručni ispit (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku)

                                               

2. Stručni učitelj zdravstvene njege - 1 djelatnik na određeno, puno radno      vrijeme, zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: bacc. sestrinstva (VŠS), položena pedagoška grupa predmeta (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku),

položen stručni ispit (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku)

 

                  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.107.NN 152/14.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.)

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti::

   Životopis

   Domovnica

   Diploma o stečenoj spremi

         Potvrda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

         Potvrda o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju

                     Potvrda o položenom stručnom ispitu

 

                  Dokumente slati u preslici jer iste ne vraćamo.

      Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

                  Rezultati natječaja bit će  objavljeni na  web stranici škole.

                 

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15         dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja medicinska škola,Slav.Brod, V.Jagića 3A s naznakom „za natječaj“

21.09.2016.

 

______________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

 

                                                               raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

1.TAJNIK  -  1 kandidat

 

Uvjeti:  Sveučilišni diplomski studij pravne struke (VSS) ili Stručni studij upravne struke (VŠS)

 

2.VODITELJ RAČUNOVODSTVA  - 1 kandidat

 

Uvjeti: Sveučilišni preddiplomski studij ekonomije, stručni studij ekonomije (VŠS)

 

 

3.NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA  - 1 kandidat

 

Uvjeti: Sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Razina obrazovanja ( VSS)

 

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 

životopis, presliku diplome,domovnicu, rodni list, te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumentaciju slati u preslici, jer  istu ne vraćamo.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Kandidati koji ostvaruju prednost moraju to potkrijepiti svom potrebnom dokumentacijom.

Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.              

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Natječaju dokumentaciju poslati na adresu:

Srednja medicinska škola,Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

„natječaj za stručno osposobljavanje“

21.09.2016.

 

______________________________________________

Po natječaju za radno mjesto :

Stručni učitelj/ica fizioterapije, VŠS ( bacc. fizioterapije) 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 ( 06.04.- 14.04.2016. ) izabrana je:

Sanja Čurić, bacc. fizioterapije

18.04.2016.

______________________________________________

 

 

 

 

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod, V.Jagića 3a

 

                                   raspisuje

                                                           NATJEČAJ

                                               za popunu radnog mjesta

 

1.Stručni učitelj – 1 djelatnik na određeno, puno radno vrijeme

                            zamjena za bolovanje

 

 Uvjeti: bacc. fizioterapije (VŠS), položena pedagoška grupa predmeta (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku),

 položen stručni ispit (ako nema dužan je položiti u zakonskom roku)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.107.NN 152/14.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.)

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Natječaj vrijedi od: 6.4.2016.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti::

   Životopis

   Domovnica

   Diploma o stečenoj spremi

   Potvrda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

   Potvrda o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju

   Potvrda o položenom stručnom ispitu

 

   Dokumente slati u preslici jer iste ne vraćamo.

   Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

   Rezultati natječaja bit će  objavljeni na  web stranici škole.

                 

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15  dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja medicinska škola,Slav.Brod, V.Jagića 3A s naznakom „za natječaj“

_______________________________________________________________

Po natječaju za radno mjesto 

Stručni učitelj/ica fizioterapije, VŠS ( bacc. fizioterapije) 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 ( 25.01.- 02.02.2016. ) izabrana je:

Antonija Barić, bacc. fizioterapije

05.02.2016.

_______________________________________________________________

Srednja medicinska škola Slavonski Brod raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO / ZAMJENA

1. Stručni učitelj/ica fizioterapije, VŠS ( bacc. fizioterapije)

   1 izvršitelj, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(čl.107. NN 152/14) , Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.)

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Uz zamolbu  kandidati su dužni priložiti:

-životopis i preslike slijedećih dokumenata:

- domovnicu,rodni list,diplomu,potvrdu o pedagoško-psihološkom obrazovanju ( ukoliko ju nemaju kandidati su dužni položiti u zakonskom roku) , potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 

Dokumentaciju slati u presliku, jer istu ne vraćamo.

 

Nepravovremene  i nepotpune zamolbe  neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava:

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“, na adresu: Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A,poštom ili osobno.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

_______________________________________________________________

 

Po natječaju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( 04.-12.11.2015. ) izabrani su slijedeći kandidati:

1. Marija Lukšić, VŠS, stručna prvostupnica javne uprave

2. Ivana Garić, VŠS, upravna pravnica

_______________________________________________________________

 

Srednja medicinska škola

Slavonski Brod, V.Jagića 3A

11.12.2015.

                                                raspisuje

                                                NATJEČAJ

                                                za radna mjesta:

 

1.Stručni učitelj bacc. sestrinstva, VŠS– 4 djelatnika/ce na određeno, puno radno vrijeme do 31.08.2016.

2.Stručni učitelj bacc. primaljstva, VŠS – 1 djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno do 31.08.2016.

3.Stručni učitelj bacc. fizioterapije, VŠS – 1 djelatnik/ca na određeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno do 31.08.2016.

 Uvjeti: bacc.sestrinstva/primaljstva/fizioterapije (VŠS),

              položena pedagoška grupa predmeta,

              položen stručni ispit (ako nema dužni su položiti u zakonskom roku)

 

4.Klinička medicina, VSS – 3 djelatnika/ce na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2016.

Uvjeti: dr. med – VSS

5.Nastavnik/ca Njemačkog jezika, VSS - 1 djelatnik/ca na određeno puno radno vrijeme, do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljicom škole

6.Nastavnik/ca Matematike, VSS – 1 djelatnik/ca na  nepuno neodređeno radno vrijeme – 13 sati tjedno

7.Nastavnik/ca Računalstva, VSS – 1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 3 sata tjedno do 31.08.2016.

8.Nastavnik/ca Načela poučavanja, VSS – 1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme – 4 sata tjedno do 31.08.2016.

9.Nastavnik/ca Hrvatskog znakovnog jezika,VSS – 1 djelatnik/ca na određeno nepuno radno vrijeme- 14 sati tjedno do 31.08.2016.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl.107.NN 152/14.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.) i Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege.

 

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezno trebaju priložiti odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti::

   Životopis

   Domovnica

   Diploma o stečenoj spremi

   Potvrda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

   Potvrda o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju

   Potvrda o položenom stručnom ispitu

 

  Dokumente slati u preslici jer iste ne vraćamo.

  Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

  Rezultati natječaja bit će  objavljeni na  web stranici škole.

                 

Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u Školi, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Srednja medicinska škola,Slav.Brod, V.Jagića 3A s naznakom „za natječaj“

Priloženi dokumenti:
Natjecaj.pdf

preskoči na navigaciju